Miscellaneous

Trong phiên bản này của cuốn sách của khách, bạn có thể tìm thấy rất nhiều tính năng mới như: – Bảo vệ Spam: + Tin Riêng: Captcha + tấm Spam + Kiểm soát lũ – khả năng điều độ… Đọc thêm