Trong phiên bản này của cuốn sách của khách, bạn có thể tìm thấy rất nhiều tính năng mới như:

– Bảo vệ Spam:
+ Tin Riêng: Captcha
+ tấm Spam
+ Kiểm soát lũ
– khả năng điều độ
– các quản trị viên có thể bình luận / chỉnh sửa
– các validatnost W3C
– để nâng cấp hệ thống điều khiển
– mỗi cuộc tấn công được ghi lại trong nhật ký
– Thông báo của quản trị viên thông qua PM hoặc E-Mail
– bbcodes, smilies và màu sắc
– 16 ngôn ngữ